• İlahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin akademik ve fikri gelişimlerini desteklemek için Vakfımız ve üniversiteler arasında imzalanan protokoller marifetiyle uygulanan bir eğitim-öğretim ve burs programıdır.
 • Bu burs Programı “TDV Yurtlarında ve “Şube Öğrenci Barınma Desteği” verilen illerde yurt-burs-kurs desteği şeklinde uygulanan bir eğitim-öğretim programı olup, öğrenciler burs başvurularını online sistem üzerinden yapar.

İlahiyat Akademi programı yurt-burs-kurs kapsamında planlanmış nitelikli insan yetiştirmeyi hedefleyen bir program olup sadece bir nakdi yardım programı değildir.

 • Öğrenciler TDV tarafından sağlanan konaklama mekanları dışında barındıkları takdirde bu programdan yararlanamazlar.
 • Program kapsamında uygulanan ek ders(kurs) programlarına katılım zorunludur. Ek derslere katılmayan öğrencilerle ilgili takip süreci işletilir.
 • Program öğrencinin bireysel bakımdan akademik, kültürel ve sosyal yönden gelişim imkanını hedeflemiş olup DİB veya TDV bünyesinde kurumsal bir istihdam vaat etmemektedir.
 • Program öğrencinin gelişimine bütüncül bakmakta olup program kapsamında sadece akademik ders başarısı hedeflenmemekte aynı zamanda manevi, kültürel, sosyal gelişim de öğrencilerden ayrıca beklenmektedir.
 • Burs programından II.Öğretim, İlahiyat Ön lisans ve İlitam lisans öğrencileri yararlanamamaktadır.
Bu program ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin mesleki hedeflerini gerçekleştirmelerine ve ilimde ruhsat sahibi bir zümrenin yetişmesine maddi-manevi destek olmak amacıyla “TDV Yurtları”nda ve “Şube Öğrenci Barınma Desteği” verilen illerde uygulanan bir eğitim-öğretim programıdır.
 • Akademik Koordinatör: TDV tarafından eğitim ve kültür faaliyetlerinin yürütüldüğü illerde, öğrencilerin kişisel, mesleki ve akademik gelişimlerini takip eden, yerel düzeyde programların uygulanmasına rehberlik eden, akademik ve kültürel çevrelerle bağlantıların geliştirilmesini sağlayan akademisyenleri, Yurt İçi Eğitim Komisyonu : DİB, MEB ve TDV personelinden oluşturulan, öğrencilerle ilgili her türlü iş ve işlemleri yakından takip eden, değerlendiren ve sonuçları ilgili onay makamlarına sunan komisyonu,Taahhütname : Öğrencinin bursluluk kabul şartlarına uyduğunu, devam şartlarına da uyacağını kabul edip imzaladığı belgedir.Burs Programı: İlahiyat Akademi Burs Programı.Protokol: Burs programı kapsamında TDV Genel Merkezi ile programın uygulandığı ildeki Üniversite/ Dekanlıklarla iş birliği yapıldığını program/proje/faaliyetle ilgili tarafların yerine getirmeyi taahhüt ettiği esasları dair metni,

  Şube: Türkiye Diyanet Vakfı Şubelerini,

  Kamplar: Dil kampları, tematik kamplar, mesleki gelişim kampları yarıyıl ve yaz dönemi kampları olarak

  Tematik Kitap Okumaları: Yıllık Faaliyet Planı çerçevesinde belirlenen kitap listelerinden aylık olarak seçilen kitaplar okuma eyleminin farklı görüşler ve kaynaklara bağlı olarak sürdürülmesi ve aynı zamanda okunanların eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirilmesi amaçlanır.

  Mesleki Tatbikat: Öğrencilerin eğitim gördükleri bölümler ve kariyer planları da göz önünde bulundurularak; hitabet, imamet, çocuk eğitimi ve diğer hizmetler alanında uygulamalı eğitim programları paydaş kurumlarla iş birliği içinde hazırlanır ve uygulanır.

  Manevi Eğitim: Kur’an-ı Kerim eğitimi, temel dini bilgiler, ilmihal, siyer, adabı muaşeret vb. dersler ile vakıf kültürü, İslam Medeniyeti, İslam Tarihi ve Coğrafyası hakkında temel düzeyde düzenlenen seminerlerdir.

  Oryantasyon programı: öğrencilerin tabi oldukları eğitim programının amaç, hedef ve süreçlerinin tanıtımı, hak ve sorumlulukların bildirilmesi, bulunduğu şehrin, eğitim kurumunun imkân ve özelliklerinin tanıtımı, gerekli akit (taahhütname, okul ve yurt kaydı vs.) kayıt ve bilgi formlarının doldurulması için her eğitim öğretim yılının başında düzenlenir.

 • Programın açıldığı üniversitelerde İlahiyat/İslami İlimler Fakültelerinde öğrenim görüyor olmak,
 • Vakıfça belirlenen barınma yerlerde barınma şartını kabul etmek.
 • Mülakatta başarılı olmak,
 • 22 yaşından gün almamış olmak,
 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Mülakat neticesinde, programın açılması için grup oluşturacak asgari öğrenci sayısının içinde olmak,
 • Birinci öğretimde, örgün ve lisans programında öğrenim görüyor olmak,
 • Tercihen Hazırlık ve birinci sınıfta öğrenim görüyor olmak,
 • Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.
 • Tüm seviyelerden öğrencilere yönelik olarak Müslümanca yaşama ve düşünce becerisi kazanmalarını sağlayacak her türden sosyal ve beşerî ilimler alanında tabi oldukları örgün eğitim programlarını destekleyici ve tamamlayıcı eğitim faaliyetleri gerçekleştirilir.
 • Öğrencilere, Temel Dini Bilgiler ve Kur’an-ı Kerim dersleri Temel İslam Bilimleri giriş dersleri, metin okumaları vb. ilahiyat eğitimini destekleyici faaliyetler (ek ders, kamp, atölye çalışması vb.) gerçekleştirilir.
 • Türkiye Diyanet Vakfı Yurt Burs Kurs desteği kapsamında öğrencilere lisans öğrenimi boyunca 9 ay 200 tl (Ekim-Haziran) aylık burs desteği,
 • Program kapsamında öğrencilere barınma desteği, ile Akademik, Sosyal ve kültürel faaliyet desteği sağlanmaktadır.
 • Muhtelif alanlarda ve konularda öğrencilerin etkin görev alacağı çalıştay, sempozyum, konferans, panel, atölye çalışmalarına öğrencilerin katılımı sağlanır.
 • Öğrencilerin akademik gelişimlerini destekleyici nitelikte kitapların okutulması ve tahlil edilmesi çalışmaları yapılır.
 • Burs Programlarına devam eden öğrencilerin başarı, devam ve disiplin durumları aylık, dönemlik ve yıllık olarak genel merkez ve programın uygulandığı illerdeki ilgili görevlilerle birlikte takip edilir.
 • Yurtiçi Eğitim Koordinasyon Komisyonuna bildirilen öğrenci durumları değerlendirilir. Değerlendirme sonucuna göre program devam şartlarından herhangi birini sağlamayan öğrencilerle ilgili sırasıyla yazılı uyarı, kısmı burs kesintisi ya da bursluluk sonlandırılması işlemleri uygulanır.
 • Öğrencilerin başarı durumlarını, yükseltmeleri durumunda yılsonunda tekrar bursluluğa komisyon kararı ile kabul edilebilir. Barınma desteği sağlanan öğrencilerin ikinci yılsonunda GANO düzeyleri istenilen seviyede olmazsa, öğrencilerin bursluluk durumları sonlandırılır.
 • Hazırlık sınıfından kabul edilen öğrencilerin yıl sonunda başarısız olmaları durumunda burslulukları sonlandırılır.
 • 1. Sınıf veya ara sınıflardan programa kabul edilen öğrencilerin yıl sonu genel not ortalaması (GANO/
 • AGNO) 2,70’den yüksek ise bursluluğu devam eder. İlahiyat Akademi Burs Programındaki öğrencilerden GANO’su 2,50 ile 2,69 arasında kalan öğrencilere ilgili komisyonun uygun görüşü olmak kaydıyla bir senelik barınma desteği verilebilir.
 • Herhangi bir sebeple okuldan uzaklaştırma cezası alan veya okulla ilişiği kesilen, devamsızlık nedeniyle herhangi bir dersten başarısız olan, disiplin talimatı gereğince veya kendi isteği ile yurttan ayrılan öğrencinin bursluluğu sonlandırılır.
 • Program kapsamında yapılan akademik, kültürel, mesleki ders ve faaliyetlere devamsızlık yapan öğrencilerin bursluluğu Yurtiçi Eğitim Koordinasyon Komisyonunca değerlendirmeye alınır.

Burslar geri ödemeli midir?
Burslar karşılıksız olup geri ödemeli değildir.

Mülakatlara katılamam durumunda ne yapmalıyım?
Şartları uygun olduğu halde, burs programları başvuru süresini mücbir nedenlerle kaçıran öğrencilerin talepleri belirlenen yıllık kontenjanları aşmamak kaydıyla programa alınıp alınmayacağı Genel Müdürlükçe karara bağlanır.

Benim evim yurda çok yakın sadece derse gelsem yurtta kalmasam olur mu?
Bursluluk programımız yurt, burs ve kursun bir arada uygulandığı bir program olduğu için TDV tarafından belirtilen konaklama yerleri dışında barınan öğrenciler bursluluktan yararlanamazlar.

Kamplara katılım zorunlu mudur? Yazın bizim iş güç olur kampa katılmasam olur mu?
Evet, ağır sağlık problemi, değişim programları kapsamında yurt dışında bulunma halleri dışında kamplara katılım icbarıdır. Aksi durumlarda bursluluk durumunuz Vakıfça değerlendirmeye alınacaktır.

Bazı derslere katılmamam mümkün mü? (Sadece Arapçaya gelsem?)
Akademi ders programı bir bütün olup programın tamamına katılmanız gerekmektedir.

Sene içinde çok yoğunum sadece kampa katılsam olur mu?
Kamplarımız sene içerisinde devam eden ek ders programımızı destekler nitelikte olduğundan ders, kamp ayrımı yapılmamaktadır.

Değişim programlarına katılırsam ne olur?
Erasmus ve Mevlana gibi Yurtdışı değişim programlarında bursluluk hakkınız dondurulur ve dönüşünüz halinde bilgi vermeniz kaydıyla aktif hale getirilir. Farabi gibi yurtiçi değişim programlarında ise gittiğiniz ilde burs programımız uygulanıyorsa bursluluğunuz Komisyonca değerlendirilir; burs programımızın olmadığı illerde bursluluğunuz sonlandırılır. Kendi arzunuzla üniversiteler arası geçiş sağlamanız durumunda geçiş yaptığınız ilde program uygulanıyorsa bursluluk durumunuz Vakfımızca değerlendirilir

İkinci öğretim öğrencisiyim programa katılabilir miyim?
İkinci öğretim, yaygın ve ön lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler programdan yararlanamamaktadır.

Programdan nasıl ayrılabilirim?
Dilekçe marifetiyle talebinizi Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğüne iletmeniz halinde bursluluğunuz sonlandırılır. Akademi bursluluk programlarında; başarısızlık veya disiplinsizlik nedeniyle bursluluğu sonlanan öğrenciler ilgili programa yeniden kabul edilemez. Vakfımız burslusu öğrenciler Eğitim Koordinasyon Komisyonu’nun uygun görüşü alınmak kaydı ile öğrenim süreleri içinde en fazla iki yarı dönem okul kaydını dondurabilir, bu süre zarfında öğrencilere Vakıfça burssuz izin verilir, dondurma işleminin resmi olarak okul/fakülte/enstitü bazında yapılmış ve belgelenmiş olması gerekir.

Bu Programa 2020 Yılında Bursiyer Alımı Olmayacaktır