• TDV Yurtlarında barınan ve ailesi ile birlikte ikamet edip burs programının kapsadığı eğitim programına katılmak şartıyla (Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Eğitim Bilimleri, Yönetim Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakülte Bileşenleri- Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe vb.) bölümlerde öğrenim gören öğrencilere yönelik burs programıdır.

• Belirlenen bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin akademik, fikri, dini, tarihi, toplumsal bilinçlerini yükseltmek ve kişiliğinin ve kariyerinin gelişimini zenginleştirmek için Vakfımız, il müftülükleri ve üniversiteler iş birliği ile uygulanan bir burs programıdır.

• Bu burs Programı “TDV Yurtları ile birlikte Diyanet Gençlik Merkezleri, TDV Eğitim Koordinatörlükleri ve benzeri Türkiye Diyanet Vakfı tarafından belirlenen ortamlarda uygulanan bir burs programı olup, öğrenciler burs başvurularını online sistem üzerinden yapar.

• Özel Destek Başarı Bursu farklı alanlarda nitelikli insan yetiştirmeyi hedefleyen bir program olup sadece bir nakdi yardım programı değildir.

• Öğrenciler TDV tarafından sağlanan konaklama mekanları veya aileleri ile birlikte barınmaları dışında bir yerde kaldıkları takdirde bu burs programından yararlanamazlar.

• Program kapsamında uygulanan kurs, seminer, kamp ve diğer benzeri aktivitelere katılım zorunludur. Bahsi geçen program ve etkinliklere katılmayan öğrencilerle ilgili rehberlik ve takip süreci işletilir.

• Program öğrencinin bireysel bakımdan akademik, manevi, kültürel ve sosyal yönden gelişim imkanını hedeflemiş olup

• Program DİB veya TDV bünyesinde kurumsal bir istihdam vaat etmemektedir. Bu çerçevede öğrencinin gelişimine bütüncül bakmakta olup program kapsamında sadece akademik ders başarısı hedeflenmemekte aynı zamanda manevi, kültürel, sosyal gelişim de öğrencilerden ayrıca beklenmektedir.

Bu program, Türkiye Diyanet Vakfı burs programları kapsamında eğitim gören ve Vakıf yurtlarında veya aile yanında barınan öğrencilerin tabi oldukları örgün eğitimin yanı sıra, kurs, seminer, konferans, gezi, kamp vb. çalışmalar ile bireysel ve manevi gelişimlerine katkı sağlayacak programları ve etkinlikleri kapsar.
Akademik Koordinatör: TDV tarafından eğitim ve kültür faaliyetlerinin yürütüldüğü illerde, öğrencilerin kişisel, mesleki ve akademik gelişimlerini takip eden, yerel düzeyde programların uygulanmasına rehberlik eden, akademik ve kültürel çevrelerle bağlantıların geliştirilmesini sağlayan akademisyenleri,
Yurtiçi Eğitim Komisyonu: DİB, MEB ve TDV personelinden oluşturulan, öğrencilerle ilgili her türlü iş ve işlemleri yakından takip eden, değerlendiren ve sonuçları ilgili onay makamlarına sunan komisyonu,
Taahhütname: Öğrencinin bursluluk kabul şartlarına uyduğunu, devam şartlarına da uyacağını kabul edip imzaladığı belgedir.
Burs Programı: Özel destek Başarı Burs Programı.
Şube: Türkiye Diyanet Vakfı Şubelerini,
Kamplar: Dil kampları, tematik kamplar, mesleki gelişim kampları yarıyıl ve yaz dönemi kampları olarak
Tematik Kitap Okumaları: Yıllık Faaliyet Planı çerçevesinde belirlenen kitap listelerinden aylık olarak seçilen kitapların okunması ve aynı zamanda okunanların eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirilmesi amaçlanır.
Akademik Danışma Kurulu: Farklı branşlarda akademisyen sanatçı, yazar vb. isimlerden oluşan ve bu burs programının içerik, müfredat, etkinlikler ve işleyişiyle ilgili periyodik zamanlarda görüş ve önerileriyle danışmanlık yapan kurulu ifade eder.
Eğitim Programı: Akademik danışma kurulu çerçevesinde yıllık olarak hazırlanmış ve her yıl revize edilen öğrencilerin aklı selim kalbi selim ve zevki selim olarak gelişimini sağlayacak eğitim programını ifade eder.
Oryantasyon Programı: Öğrencilerin tabi oldukları eğitim programının amaç, hedef ve süreçlerinin tanıtımı, hak ve sorumlulukların bildirilmesi, bulunduğu şehrin, eğitim kurumunun imkân ve özelliklerinin tanıtımı, gerekli akit (taahhütname, okul ve yurt kaydı vs.) kayıt ve bilgi formlarının doldurulması için her eğitim öğretim yılının başında düzenlenir.
• Burs programın açıldığı illerde bulunan üniversitelerde Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Eğitim Bilimleri, Yönetim Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakülteleri, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe vb. Fakültelerde ve belirlemiş olan yurtlarımızın bulunduğu illerde öğrenim görüyor olmak,
Vakıfça belirlenen TDV Yurtları ve ailesi yanında barınma şartlarını kabul etmek.
• T.C. vatandaşı, mavi kart sahibi veya çifte vatandaşlık sahibi olmak
• 22 yaşından gün almamış olmak,
• Bursluluğa müracaatı online olarak yapmış olmak, şartlar uygunsa Genel merkezce yapılacak mülakatlarda başarılı olmak,
• Birinci öğretimde, örgün ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında öğrenim görüyor olmak,
• Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.
• Burs Programlarına kabul edilen her öğrenciye taahhütname* imzalatılır. Öğrenci bu taahhütnameyi imzalamakla kendisine sunulan tüm şartları kabul etmiş sayılır.
• Öğrencilere yönelik olarak Müslümanca yaşama ve düşünce becerisi kazanmalarını sağlayacak tabi oldukları örgün eğitim programlarını destekleyici, her türden, akademik, sosyal ve kültürel alanında faaliyetler gerçekleştirilir.

• Bu burs programındaki öğrencilere yönelik temel dini bilgileri, Kur-an’ı Kerim öğrenme, ilmihal bilgileri, temel dini bilgiler ve benzeri eğitimler öncelikle verilir.

• Bu Burs Programının derslerini öncelikle müftülük personelinin, yetersiz kalması durumunda ise diyanet eğitim merkezlerinin ve fakültelerdeki öğretim kadrosunun vermesi sağlanır.

• Akademik Danışma Kurulu çalışmaları kapsamında Temel İslam Bilimleri, Dünya Tarihi, İslam Tarihi, İslam Medeniyet Tarihi, Türkiye Tarihi, temel sosyoloji okumaları, İslam Toplumu ve Ümmeti Hakkında okumalar ve programları, Türk Toplumunu ve Türkiye toplumsal yapısını öğrenmesini sağlayacak eğitimler düzenlenir.

• Türkiye Diyanet Vakfı Yurt-Burs-Kurs desteği kapsamında öğrenci yurtta kalıyor ise aylık 500₺ barınma ve burs desteği, aile yanında ikamet ediyor ise 9 ay boyunca 300₺ burs desteği verilir.

• Mesleki kariyerini destekleyecek ve nerede olursa olsun Müslümanca düşünen, Müslümanca yaşayan bir birey olmasını sağlayacak bir bilgi birikimi kazanması amacı ile spesifik alan bazlı eğitimler, kitap okumaları, atölye çalışmaları ve meslek erbapları ile buluşmalar ve mentorlük (eğitim rehberliği) çalışmaları desteklenir.

• Muhtelif alanlarda ve konularda öğrencilerin etkin görev alacağı çalıştay, sempozyum, konferans, panel, atölye çalışmalarına ve dönemsel tematik kamplara öğrencilerin katılımı sağlanır.

• Burs Programlarına devam eden öğrencilerin başarı, devam ve disiplin durumları aylık, dönemlik ve yıllık olarak genel merkez ve programın uygulandığı illerdeki ilgili görevlilerle birlikte takip edilir. Bu takipler sonucunda öğrencilerin bursluluk durumlarıyla ilgili kararlar alınır.

• Yurtiçi Yurtiçi Eğitim Komisyonuna bildirilen öğrencinin program devam şartlarından herhangi birini sağlayamadığı komisyonca tespit edilirse sırasıyla yazılı uyarı, kısmı burs kesintisi ya da bursluluk sonlandırılması işlemleri uygulanır.

• Yılsonu yapılan disiplin, başarı (2.50 GANO) ve devam durumları değerlendirilen öğrencilere Yurtiçi Eğitim Komisyonu kararı ile kesinti ve sonlandırma işlemleri uygulanır.

• Öğrencilerin başarı durumlarını, yükseltmeleri durumunda yılsonunda tekrar bursluluğa komisyon kararı ile kabul edilebilir.

• Hazırlık sınıfından kabul edilen öğrencilerin yıl sonunda başarısız olmaları durumunda burslulukları sonlandırılır.

• 1.Sınıftan programa kabul edilen öğrencilerin yıl sonu genel not ortalaması (GANO/AGNO) 2,50’den yüksek ise bursluluğu devam eder.

• Özel Destek Başarı Burs Programındaki öğrencilerden dönem sonunda GANO’su 2,30 ile 2,49 arasında olanların durumu Yurtiçi Eğitim Komisyonunun uygun görüşü alınarak burs kesintisi ve barınma desteğinin devam edip etmemesi karara bağlanır. Not ortalaması 2,30’dan az olan öğrencinin bursluluğu doğrudan sonlandırılır.

• Herhangi bir sebeple okuldan uzaklaştırma cezası alan veya okulla ilişiği kesilen, devamsızlık nedeniyle herhangi bir dersten başarısız olan, disiplin talimatı gereğince veya kendi isteği ile yurttan ayrılan öğrencinin bursluluğu sonlandırılır.

• Program kapsamında yapılan ders, akademik ve kültürel faaliyetlere devamsızlık yapan öğrencilerin bursluluğu Yurtiçi Eğitim Komisyonunca değerlendirmeye alınır.

• Öğrencinin bursluluktan çıkarıldığı, resmi yazı ile bulunduğu yurt idaresi / ev adresine bildirilir.

• Bursluluğu devam eden öğrencinin bölüm değişikliği yapması durumunda, en kısa sürede yeni başlayacağı bölümle ilgili belgeleri ibraz etmesi halinde bursluluğu devam edip etmeyeceği Yurtiçi Eğitim Komisyonunda değerlendirilir. Bölüm değişikliğini bildirmemesiyle ilgili tüm sorumluluk öğrenin kendisine aittir.

• Bursluluğa kabul edildikten sonra, öğrenci ailesinin yanında kalmaya devam ettiği sürece derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır. Yurtta kalan öğrenci gibi bu öğrencinin de durumu takip edilir.

Burslar geri ödemeli midir?
Burslar karşılıksız olup geri ödemeli değildir.

Mülakatlara Katılamama Durumunda Ne Yapmalıyım?
Şartları uygun olduğu halde, burs programları başvuru süresini mücbir nedenlerle kaçıran öğrencilerin talepleri belirlenen yıllık kontenjanları aşmamak kaydıyla programa alınıp alınmayacağı Genel Müdürlükçe karara bağlanır.

Benim Evim Yurda Çok Yakın Sadece Derse Gelsem Yurtta Kalmasam Olur Mu?
Bu burs kapsamındaki öğrenciler ailesiyle birlikte kaldığını ibraz etmesi ve yurtta yapılacak etkinliklere katılmayı taahhüt etmesi durumunda evinde kalabilir.L

Kamplara Katılım Zorunlu mudur?/ Yazın Bizim İş Güç Olur Kampa Katılmasam Olur Mu?
Evet, ağır sağlık problemi belgelendirmek kaydıyla, değişim programları kapsamında yurt dışında bulunma halleri dışında kamplara katılım icbarıdır. Aksi durumlarda bursluluk durumunuzun devamlılığı Yurtiçi Eğitim Komisyonunca değerlendirmeye alınacaktır.

Bazı Derslere Katılmamam Mümkün Mü?
Özel Destek başarı burs programı bir bütün olup size imzalatılan taahhütnameler çerçevesinde programın tamamına katılmanız zorunludur.

Sene İçinde Çok Yoğunum Derslere Katılmayıp Sadece Kamplara Katılsam Olur Mu?
Kamplarımız sene içerisinde devam eden ders programımızın ders, kamp ayrımı yapılmamakta olup derslere katılım zorunludur.

Değişim Programlarına Katılırsam Ne Olur?
Erasmus ve Mevlâna gibi Yurtdışı değişim programlarında bursluluk hakkınız dondurulur ve dönüşünüz halinde bilgi vermeniz kaydıyla aktif hale getirilir. Farabi gibi yurtiçi değişim programlarında ise gittiğiniz ilde burs programımız uygulanıyorsa bursluluğunuz Yurtiçi Eğitim Komisyonunca değerlendirilir; burs programımızın olmadığı illerde bursluluğunuz sonlandırılır.  Kendi arzunuzla üniversiteler arası geçiş sağlamanız durumunda geçiş yaptığınız ilde program uygulanıyorsa bursluluk durumunuz devam eder.

İkinci Öğretim Öğrencisiyim Programa Katılabilir Miyim?
İkinci öğretim, yaygın ve ön lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler programdan yararlanamamaktadır.

Programdan Nasıl Ayrılabilirim?
– Dilekçe ile talebinizi Yurt Müdürlüğüne bildirmeniz halinde bursluluktan ayrılma işleminiz başlamış olur. Akademi bursluluk programlarında; başarısızlık veya disiplinsizlik nedeniyle bursluluğu sonlanan öğrenciler ilgili programa yeniden kabul edilemez. Vakfımız burslusu öğrenciler Yurtiçi Eğitim Komisyonu’nun uygun görüşü alınmak kaydı ile öğrenim süreleri içinde en fazla iki yarı dönem okul kaydını dondurabilir, bu süre zarfında öğrencilere Vakıfça burssuz izin verilir, dondurma işleminin resmi olarak okul/fakülte/enstitü bazında yapılmış ve belgelenmiş olması gerekir.

2020 Yılında Bu Programa Bursiyer Alımı Olmayacaktır